Skip to main content
Nghị quyết 12/NQ-CP năm 2023 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành
12/NQ-CP
Nghị quyết
Còn hiệu lực
07-02-2023
07-02-2023