Skip to main content
Nghị định 05/2023/NĐ-CP Sửa đổi Nghị định 56/2011/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập
05/2023/NĐ-CP
Nghị định
Còn hiệu lực
15-02-2023
15-02-2023