Skip to main content
Nghị định 08/2023/NĐ-CP Sửa đổi và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế
08/2023/NĐ-CP
Nghị định
Còn hiệu lực
05-03-2023
05-03-2023