Skip to main content
Thông tư 12/2023/TT-BTC Sửa đổi Thông tư 107/2020/TT-BTC hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước
12/2023/TT-BTC
Thông tư
Còn hiệu lực
10-02-2023
04-05-2023