Skip to main content

Công ty luật hợp danh Nghiêm & Chính

133/H1 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10

Giới thiệu

<div style="text-align:justify;"><span style="font-size:12pt;font-family:'Segoe UI';">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </span><span style="font-family:'Segoe UI';text-align:justify;text-indent:0.5in;font-size:12pt;">C&ocirc;ng ty Luật hợp danh Nghi&ecirc;m &amp; Ch&iacute;nh, t&ecirc;n gọi trước đ&acirc;y l&agrave; Văn Ph&ograve;ng Luật Sư Nghi&ecirc;m &amp; Ch&iacute;nh, được th&agrave;nh lập từ năm 1993 v&agrave; chuyển đổi th&agrave;nh C&ocirc;ng ty Luật Hợp Danh Nghi&ecirc;m &amp; Ch&iacute;nh từ năm 2007, l&agrave; một trong những văn ph&ograve;ng luật sư/c&ocirc;ng ty luật đầu ti&ecirc;n ở Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Việt Nam. C&ocirc;ng ty Luật Hợp Danh Nghi&ecirc;m &amp; Ch&iacute;nh được xếp hạng l&agrave; một trong những c&ocirc;ng ty luật h&agrave;ng đầu tại Việt Nam, được vinh danh &ldquo;H&atilde;ng Luật Của Năm 2009&rdquo; tại Lễ trao giải &ldquo;H&atilde;ng Luật v&agrave; Luật Sư của Năm 2009&rdquo; lần đầu ti&ecirc;n được tổ chức tại Việt Nam.</span></div><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:150%;"><span style="font-family:'Segoe UI',sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

0 đánh giá

Hiện tại chưa có đánh giá nào