Skip to main content

Công ty Luật & Sở hữu trí tuệ AGL

12/18 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM

Giới thiệu

<p style="box-sizing:border-box;margin-bottom:20px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;"><em style="box-sizing:border-box;"><span style="box-sizing:border-box;color:#ff0000;font-family:'Segoe UI';font-size:13pt;">AGL</span><span style="font-family:'Segoe UI';font-size:13pt;">&nbsp;cung cấp dịch vụ bằng tất cả sự nhiệt huyết, tận t&acirc;m chuy&ecirc;n nghiệp v&agrave; hiệu quả nhằm gia tăng gi&aacute; trị cho kh&aacute;ch h&agrave;ng.&rdquo;</span></em></p><p style="box-sizing:border-box;margin-bottom:20px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:14px;"><span style="font-family:'Segoe UI';font-size:13pt;">Ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n hiểu rằng sự th&agrave;nh c&ocirc;ng của AGL được quyết định bởi sự th&agrave;nh c&ocirc;ng của kh&aacute;ch h&agrave;ng. Ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n lắng nghe v&agrave; thấu hiểu những vấn đề m&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng đang gặp phải cũng như dự đo&aacute;n những vấn đề c&oacute; thể ph&aacute;t sinh đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Mục ti&ecirc;u của kh&aacute;ch h&agrave;ng cũng l&agrave; nhiệm vụ của ch&uacute;ng t&ocirc;i. Kh&ocirc;ng chỉ đưa ra c&aacute;c giải ph&aacute;p tư vấn tốt nhất nhằm giải quyết c&aacute;c vấn đề hiện tại của kh&aacute;ch h&agrave;ng m&agrave; AGL c&ograve;n hướng đến c&aacute;c giải ph&aacute;p mang t&iacute;nh định hướng cho việc ph&aacute;t triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong tương lai. B&ecirc;n cạnh dịch vụ tư vấn, AGL c&ograve;n mong muốn mang lại c&aacute;c gi&aacute; trị ph&aacute;t triển bền vững cho kh&aacute;ch h&agrave;ng th&ocirc;ng qua hoạt động đ&agrave;o tạo doanh nghiệp. AGL cung cấp c&aacute;c kh&oacute;a đ&agrave;o tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp v&agrave; nhu cầu của x&atilde; hội trong c&aacute;c lĩnh vực: Sở hữu tr&iacute; tuệ, Hợp đồng, Doanh nghiệp, Đầu tư, Lao động, Thương mại quốc tế, Quản trị Nh&acirc;n sự v&agrave; Quản trị Doanh nghiệp.</span></p>

0 đánh giá

Hiện tại chưa có đánh giá nào