Skip to main content

Giới thiệu

<div style="text-align:justify;"><span style="font-size:12pt;"></span><span style="font-family:'Segoe UI', sans-serif;text-align:justify;text-indent:0.5in;font-size:12pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;C&ocirc;ng ty luật Thắng v&agrave; c&aacute;c đồng nghiệp đ&atilde; được th&agrave;nh lập v&agrave;o năm 1998 dưới sự l&atilde;nh đạo của năm luật sư c&ugrave;ng với sự hỗ trợ của ba mươi chuy&ecirc;n gia tư vấn. Đội ngũ tuyệt vời của ch&uacute;ng t&ocirc;i với kinh nghiệm d&agrave;y dặn đ&atilde; gi&uacute;p nhiều tổ chức hoạt động kinh doanh tu&acirc;n thủ theo quy định v&agrave; ph&aacute;p luật sở tại. Đội ngũ tận t&acirc;m n&agrave;y lu&ocirc;n đặt tr&aacute;ch nhiệm bảo vệ kết quả kinh doanh của kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; ưu ti&ecirc;n h&agrave;ng đầu. 100% kh&aacute;ch h&agrave;ng của ch&uacute;ng t&ocirc;i hợp t&aacute;c với ch&uacute;ng t&ocirc;i với tư c&aacute;ch l&agrave; một nh&agrave; tư vấn l&acirc;u d&agrave;i ...</span></div><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:.5in;line-height:150%;"><span style="font-family:'Segoe UI',sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

0 đánh giá

Hiện tại chưa có đánh giá nào