Skip to main content

Văn phòng luật sư Tấn Hải

89-91 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Giới thiệu

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:.5in;"><span style="font-family:'Segoe UI';font-size:12pt;">Văn ph&ograve;ng luật sư ch&uacute;ng t&ocirc;i được th&agrave;nh lập bởi một nh&oacute;m c&aacute;c đồng nghiệp gồm c&aacute;c luật sư, chuy&ecirc;n gia tư vấn c&oacute; nhiều năm c&ocirc;ng t&aacute;c đ&atilde; từng giữ c&aacute;c vị tr&iacute; chủ chốt ở c&aacute;c h&atilde;ng luật với kinh nghiệm chuy&ecirc;n s&acirc;u trong c&aacute;c lĩnh vực luật ph&aacute;p kh&aacute;c nhau nhằm bảo vệ tối đa lợi &iacute;ch cho c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; c&aacute;c nh&agrave; đầu tư trong v&agrave; ngo&agrave;i nước th&ocirc;ng qua việc cung cấp những dịch vụ ph&aacute;p l&yacute;, giải ph&aacute;p đạt chất lượng cao.</span></p>

0 đánh giá

Hiện tại chưa có đánh giá nào