Skip to main content
Nghị định 01/2012/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
01/2012/NĐ-CP
Nghị định
Còn hiệu lực
04-01-2012
27-02-2012