Skip to main content
Thông tư 09/2023/TT-BTC Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
09/2023/TT-BTC
Thông tư
Còn hiệu lực
08-02-2023
01-04-2023