Skip to main content
Luật 50/2005/QH11 Luật Sở hữu trí tuệ 2005
50/2005/QH11
Luật
Hết hiệu lực một phần
29-11-2005
18-02-2006
01-07-2006