Skip to main content
Thông tư 01/2023/TT-NHNN Sửa đổi Thông tư 04/2015/TT-NHNN quy định về Quỹ tín dụng nhân dân do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
01/2023/TT-NHNN
Thông tư
Còn hiệu lực
01-03-2023
01-03-2023