Skip to main content
Thông tư 08/2023/TT-BTC Bãi bỏ Thông tư 86/2016/TT-BTC hướng dẫn nội dung về Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường theo quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
08/2023/TT-BTC
Thông tư
Còn hiệu lực
07-02-2023
24-03-2023