Skip to main content
Thông tư 11/2023/TT-BTC Hướng dẫn về hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính
11/2023/TT-BTC
Thông tư
Còn hiệu lực
09-02-2023
31-03-2023