Skip to main content
Thông tư 13/2023/TT-BTC Hướng dẫn Nghị định 49/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi theo Nghị định 12/2015/NĐ-CP, 100/2016/NĐ-CP và 146/2017/NĐ-CP và sửa đổi Thông tư 80/2021/TT-BTC
13/2023/TT-BTC
Thông tư
Còn hiệu lực
28-02-2023
14-04-2023