Skip to main content
Thông tư 219/2013/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng
219/2013/TT-BTC
Thông tư
Hết hiệu lực một phần
31-12-2013
01-03-2014
01-01-2014