Ngày 20/7/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT  quy định về đánh giá học sinh Trung học cơ sở và học sinh Trung học phổ thông. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 05/9/2021.

Theo đó, tại Điều 15 Thông tư 22 đã bổ sung quy định về khen thưởng cuối năm với học sinh có danh hiệu “Học sinh Xuất sắc”, “Học sinh Giỏi”, học sinh có thành tích đặc biệt như sau:

- Khen thưởng danh hiệu "Học sinh Xuất sắc" đối với những học sinh:

Có kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá mức Tốt;

Có kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức Tốt;

+ Có ít nhất 06 (sáu) môn học được đánh giá bằng nhận xét kết hợp với đánh giá bằng điểm số có ĐTBmcn đạt từ 9,0 điểm trở lên.

- Khen thưởng danh hiệu “Học sinh Giỏi” đối với những học sinh:

+ Có kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá mức Tốt;

+ Có kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức Tốt.

Đồng thời, Bộ cũng quy định khen thưởng học sinh có thành tích đột xuất trong rèn luyện và học tập trong năm học và những học sinh có thành tích đặc biệt được nhà trường xem xét, đề nghị cấp trên khen thưởng.

Ngoài ra, tại Điều 12 quy định về điều kiện được lên lớp của học sinh ở Thông tư này cũng có sự thay đổi. Theo đó, học sinh có đủ các điều kiện sau đây thì được lên lớp hoặc được công nhận hoàn thành chương trình THCS, THPT gồm:

- Kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá mức Đạt trở lên;

- Kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức Đạt trở lên;

- Nghỉ không quá 45 buổi trong một năm học (tính theo kế hoạch giáo dục 01 buổi/ngày được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm nghỉ có phép và không phép, nghỉ liên tục hoặc không liên tục).

Thông tư này thực hiện theo lộ trình sau:

- Từ năm học 2021-2022 đối với lớp 6.

- Từ năm học 2022-2023 đối với lớp 7 và lớp 10.

- Từ năm học 2023-2024 đối với lớp 8 và lớp 11.

- Từ năm học 2024-2025 đối với lớp 9 và lớp 12.